Guia práctica para hacer compras en internet


La Asociación de Internautas celebra las propuestas del Parlament sobre la reventa de entradas


La semana pasada se publicaron las enmiendas al Proyecto de Ley que limita los derechos de los usuarios a revender sus entradas para espectáculos en Internet en Cataluña. La Asociación de Internautas (AI) celebra las diversas propuestas de los grupos parlamentarios catalanes sobre este tema ya que a nivel general defienden la actividad de los usuarios por Internet con garantías y su derecho a comprar y vender entradas entre ellos.
La actual redacción del artículo 15 de este proyecto de ley limita la capacidad de los ciudadanos a revender entradas por Internet al establecer que todo aquel que quiera vender una entrada a un tercero debe pedir la autorización de un organizador a riesgo que, de no hacerlo, se le pueda sancionar y retirar la entrada.

Ante esta situación, la AI consultó a los usuarios catalanes y ha venido defendiendo, incluso con la comparecencia de su presidente ante la Comisión de Cultura del Parlament, que la Ley deba centrarse en proteger al usuario y no limitarlo de forma injustificada, ya que este es un actor central del mundo digital. Precisamente, la AI considera que las enmiendas presentadas tienen en cuenta nuestras preocupaciones al ser sensibles hacia los derechos de los usuarios y la protección garantista con el usuario.

Otras organizaciones como la Unió de Consumidors de Catalunya comparten la preocupación de la AI y la defensa del consumidor, a lo que se ha sumado una petición de la comunidad Unió de Fans de Catalunya en Change.org solicitando el replanteamiento necesario del Proyecto de Ley, petición que en pocos días ha alcanzado varios miles de firmas.

La AI valora positivamente el enfoque actual de las enmiendas por parte del Parlament en el que se elimina la prohibición y se prioriza la protección del usuario y la promoción de plataformas de reventa online garantistas y seguras.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GP de Convergència i Unió

De modificació i addició a l?article 15

«Article 15. Venda i revenda d?entrades

1. En les activitats d?espectacles públics o recreatives, en què es requereixi la venda d?entrades o abonaments, els titulars, explotadors i organitzadors han d?habilitar les expenedories necessàries per a llur despatx presencial i directe al públic. A més podran establir o autoritzar plataformes tecnològiques accessibles per a la seva venda. Per reglament s?establiran les condicions i requisits i prohibicions de la citada venda.

2. Està prohibida la venda i revenda d?entrades per persones o en llocs físics que no hagin estat autoritzats pels titulars, explotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners objecte de la transacció, sens perjudici de la iniciació d?un procediment sancionador.

3. La venda i revenda telemàtica d?entrades es regeix per la normativa en matèria de comerç electrònic.

4. En els casos que l?activitat d?espectacle públic o recreativa se suspengui o es modifiqui de manera injustificada, els espectadors o participants i, si escau, l?Administració poden exigir als titulars, explotadors o als organitzadors la devolució de l?import de les entrades o dels abonaments.»

   

GP Socialista

Es modifica l?apartat primer de l?article 15, amb la redacció següent:

«Article 15. Venda d?entrades

1. En les activitats d?espectacles públics o recreatives, en què es requereixi la venda d?entrades o abonaments, els titulars, explotadors i organitzadors han d?habilitar les expenedories necessàries per a llur despatx presencial i directe al públic. A més podran establir plataformes tecnològiques accessibles per a la seva venda. Per reglament s?establiran les condicions i requisits i prohibicions de la citada venda.

[...]»

41 Esmena núm. 41

D?addició

S?addiciona un incís a l?apartat segon de l?article 15, amb la redacció següent:

«Article 15. Venda d?entrades

[...]

procediment sancionador.»

42 Esmena núm. 42

De modificació

Es modifica l?apartat segon de l?article 15, amb la redacció següent:

«Article 15. Venda d?entrades

[...]

2. Està prohibida la venda i revenda d?entrades per persones, o llocs , que no hagi estat autoritzada pels titulars, explotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners objecte de la transacció, sens perjudici de la iniciació d?un procediment sancionador.

[...]»

43 Esmena núm. 43

De modificació

Es modifica l?apartat tercer de l?article 15, amb la redacció següent:

«Article 15. Venda d?entrades

[...]

3. Aquesta prohibició no afectarà la venda i revenda telemàtica d?entrades, que es regeix per la normativa en matèria de comerç electrònic, amb particular atenció a la protecció dels consumidors i la lliure prestació de serveis.»

   

GP d?Iniciativa per Catalunya Verds -Esquerra Unida i Alternativa

D?addició al final de l?apartat 2 de l?article 15

«2. Està prohibida la venda i revenda d?entrades per persones, llocs o plataformes tecnològiques constituídes legalment, que no hagi estat autoritzada pels titulars, explotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners objecte de la transacció, sens perjudici de la iniciació d?un procediment sancionador. Aquesta prohibició no és aplicable a les persones que, havent adquirit de forma legal, unes entrades pel seu us particular, les revenguin a una altra persona, directament o per mitjans electrònics.»

16 Esmena núm. 16

D?addició

D?addició d?un nou apartat 3 bis a l?article 15

«3 bis. La venda i revenda d?entrades a través de plataformes tecnològiques requerirà una homologació de l?administració pública, els requeriments de la qual es desenvoluparan en el corresponent reglament.»

   

GP del Partit Popular de Catalunya

6 Esmena núm. 26

D?addició

Article 15, apartat 3

«3. La venda i revenda telemàtica d?entrades es regeix per la normativa en matèria de comerç electrònic, i no resta afectada per l?apartat anterior.»

   

GP de Ciutadans

Esmena núm. 9

De modificació

De l?article 15, que resta redactat de la següent manera

Article 15. Venda d?entrades.

1. En les activitats d?espectacles públics o recreatius en els quals es requereixi la venda d?entrades o abonaments, els titulars, explotadors i organitzadors han d?habilitar les expenedories necessàries per al seu despatx presencial i directe al públic. A més, es podrán establir plataformes tecnològiques accessibles per a la seva venda. Per reglament s?establiran les condicions i requisits i prohibicions d?aquesta venda.

2. Està prohibida la venda i revenda d?entrades per persones físiques o llocs de venda físics que no estiguin legalment constituïts i que no hagin estat expressament autoritzats pels titulars, explotadors o organitzadors de les activitats. En aquest supòsit es procedirà, com a mesura cautelar, a la retirada immediata i al procediment sancionador.

3. La venda i revenda d?entrades a través de plataformes tecnològiques requerirà una homologació especifica de l?Administració Publica, els requeriments de la qual es desenvoluparan en el corresponent reglament.

4. La venda i revenda telemàtica d?entrades es regeix per la normativa en matèria de comerç electrònic.

5. En els casos en què l?activitat d?espectacle públic o recreativa se suspengui o modifiqui de manera injustificada, els espectadors o participants i, si escau, l?Administració poden exigir als titulars, explotadors o als organitzadors la devolució de l?import de les entrades o els abonaments.

6. Es permetrà la venda i revenda d?entrades d?acord amb les condicions i requisits que s?estableixin reglamentàriament per garantir aquestes transaccions. S?autoritza la revenda d?entrades a tots aquells particulars que hagin adquirit una entrada de forma legal. Aquesta revenda es podrà fer per diversos mitjans, incloent la via telemàtica


pdfprintpmail